OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CZŁONKOWSKICH

w klubach Holmes Place – dotyczy umów FLEXI.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Medicover Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

 

 1. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:
 2. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
 3. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego (dalej „Umowa”) i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu.
 4. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.
 5. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.
 6. Umowa w sprawie członkostwa w klubie jest zawarta na czas nieokreślony, jednak na co najmniej okres 3 miesięcy. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie umowy w każdej chwili. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało złożone. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania Umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia, a Holmes Place udostępniać Klub w zakresie świadczonych usług. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nim związane, kończy się i umowa wygasa z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
 7. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Holmes Place.
 8. Holmes place zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Członka Klubu przed wejściem do Klubu za pomocą okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby jako Członka Klubu.
 9. Za zgodą Członka Klubu, Członek Klubu otrzymuje dostęp do Strefy Klienta. Logowanie odbywa się za pomocą adresu email podanego przez Członka Klubu w Umowie oraz hasła otrzymanego na wskazany przez Członka Klubu adres email. Strefa Klienta zawiera możliwość weryfikacji Umowy, płatności, zmianę karty kredytowej oraz pobranie faktur w formacie PDF.
 10. Każdemu Członkowi Klubu, na jego życzenie, po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie wystawiona faktura elektroniczna sprzedaży. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail, na który mają być przesyłane e-faktury, będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie Holmes Place przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia przez Członka Klubu, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.
 11. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia identyfikacji klienta oraz wejścia/wyjścia do/z klubu za pomocą mapy odcisku palca (system nie skanuje wszystkich linii papilarnych, a wyznacza tylko charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy indywidualną dla konkretnego Członka Klubu mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z daną mapą odcisku palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie przechowuje danych w postaci linii papilarnych, a system binarny nie pozwala na użycie tych danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja). Przed wprowadzeniem powyższych rozwiązań Członkom Klubu zostanie przedstawiony formularz zgody, od której udzielenia uzależnione będzie stosowanie tej formy identyfikacji względem konkretnej osoby, stosownie do treści art. 9 ust. 1 RODO w zw. z art. 7 RODO. Przetwarzanie ww. danych biometrycznych następuje w sposób zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
 12. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna, a prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place ma prawo odmówić Członkowi Klubu wejścia do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym. Koszty wydania duplikatu karty ponosi Członek Klubu, zgodnie z aktualnym cennikiem Holmes Place. Za zgodą Członka Klubu, Holmes Place może zamienić okazywanie karty członkowskiej na mapę odcisku palca (Punkt I. 10. ww. OWU).
 13. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 14. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega dodatkowej opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia.
 15. W przypadku Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Holmes Place Członek Klubu może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni:
  • od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
  • od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.

W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa, o ile Członek Klubu rozpoczął korzystanie z usług świadczonych przez Holmes Place. 

 

 1. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, w tym trenuje w Klubie z trenerem personalnym niezaangażowanym przez Holmes Place, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub, gdy po upływie 7 dni od dnia doręczenia Członkowi Klubu  wezwania do zapłaty nadal zalega on z zapłatą opłaty członkowskiej za jeden pełny okres rozliczeniowy, wynikający z Umowy. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy.
 2. W przypadku, gdy Holmes Place ze swej winy nie wywiązuje się wielokrotnie z Umowy albo nie przestrzega OWU, to Członek Klubu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Holmes Place ze skutkiem natychmiastowym, po upływie 30 dni od dnia doręczenia Holmes Place wezwania do zaprzestania naruszeń. Za niewywiązywanie się z Umowy lub OWU nie uznaje się czasowego wyłączenia części Klubu w celu jego renowacji, naprawy lub usunięcia awarii, itp. czynności.
 3. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu, znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

 

 

 1. OPŁATY
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie, o ile postanowienia OWU nie regulują możliwości zmiany wysokości opłaty członkowskiej, na którą Członek Klubu wyraził zgodę (tj. pkt II ust. 6 OWU).
 3. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
 4. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie  opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty). Członek Klubu ma obowiązek podać prawidłowe dane karty kredytowej/polecenia zapłaty nie później niż w przeciągu 30 dni, liczonych od dnia poinformowania Członka Klubu o niemożności pobrania opłaty członkowskiej.
 5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:
  • miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub
  • miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu poprzez wypełnienie zgody Polecenia Zapłaty na druku Holmes Place.
  • jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku obowiązywania członkostwa.
 1. Holmes Place ma prawo raz w roku  do zmiany wysokości opłaty członkowskiej w następujących przypadkach:
 • podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 • wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych, w tym sanitarnych,
 • wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny dla inflacji średniorocznej,

o ile w ww. przypadkach  wykonanie Umowy będzie powodowało po stronie Holmes Place zwiększenie kosztów wykonania Umowy na rzecz Członka Klubu, z uwzględnieniem pkt. 7 i pkt. 9 poniżej.

 1. Zmiana wysokości opłaty członkowskiej, o której mowa w pkt. 6 powyżej, może być podwyższona do maksymalnej kwoty 20 zł w  skali miesiąca.
 2. Zmiana wysokości opłaty członkowskiej, o której mowa w pkt. 6 powyżej, następuje poprzez zawiadomienie Członka Klubu przez Holmes Place w sposób przewidziany w pkt. VIII. 23 OWU.
 3. Opłata członkowska w zmienionej wysokości będzie naliczana począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano zawiadomienia Członka Klubu przez Holmes Place (pkt. 8 powyżej w zw. z pkt. VIII. 23 OWU) oraz nieskorzystania przez Członka Klubu z prawa odstąpienia od Umowy (pkt. 10 poniżej).
 4. Członkowi Klubu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie niespełnionej części świadczenia ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) w przypadku, o którym mowa w pkt II pkt. 6 OWU. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty członkowskiej.

 

III. GOŚCIE:

 1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do Klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą i aktywną Umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do Klubu bądź osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą, zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.
 2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, zgodę na skorzystanie z usług Klubu podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Holmes Place.
 4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn, jeśli uzna, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort Członków Klubu.
 6. Niniejsze OWU, w szczególności w zakresie danych osobowych (Punkt VII. Dane osobowe i Polityka Prywatności), stosuje się odpowiednio do Gości.

 

 

 1. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:
 2. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 3. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub po konsultacji z lekarzem prowadzącym, i o ile wyrazi on zgodę na daną aktywność Członka Klubu.
 4. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z własnych trenerów personalnych w Klubie (z wyłączeniem trenerów personalnych zaangażowanych przez Holmes Place). Członek Klubu, który trenuje, bądź wzbudza wrażenie korzystania z trenera nie zatrudnionego w Holmes Place (wspólnych treningów) może zostać poproszony o opuszczenie Klubu w danym dniu, bądź Holmes Place ma możliwość rozwiązania umowy z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym na zasadach uregulowanych w pkt. I. 15. OWU.
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 6. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 8. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji.
 9. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona, nie spełnia norm bezpieczeństwa (sanitarnych) lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 10. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania  następujących reguł:
  • brać prysznic przed wejściem do sauny,
  • używać dezodorantów,
  • zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,
  • zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.
 1. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 2. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.
 3. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem, a także trener mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do uprawiania sportu lub skorzystania z zajęć grupowych dowolnej osoby jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo, w tym sanitarne lub komfort innych Członków Klubu. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo, czy trener mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 4. Klub nie oferuje swoim Członkom Klubu ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część personelu Holmes Place słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek Klubu taką deklarację składa podpisując oświadczenie o znajomości i akceptacji OWU lub umowę.
 5. Trener w Holmes Place prowadzi zajęcia oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie i/lub wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez trenera w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur, jest również dla wielu trenerów sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.
 2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
 3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

 

 1. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 3. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 4. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio, o opuszczenie Klubu.
 6. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 7. W przypadku korzystania z Członka Klubu z telefonu komórkowego w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu, zabronione jest prowadzenie rozmów i słuchanie muzyki w sposób uciążliwy dla innych Członków Klubu. Postanowienia Punkt VIII. 20. OWU stosuje się odpowiednio.
 8. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera, itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.
 9. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach. Rzeczy znalezione/ niezabrane ze schowków, po które nie zgłasza się ich właściciel, uznaje się, iż wyzbył się ich z zamiarem ich porzucenia. Holmes Place informuje Członków Klubu o znalezionych rzeczach w sposób, o którym mowa w Punkcie VIII. 9. OWU. Holmes Place utylizuje porzucone rzeczy po upływie 3 miesięcy.
 10. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres, za dodatkową opłatą zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Członków Klubu w związku z korzystaniem przez nich z usług członkostwa w Klubach Holmes Place niezbędnych do realizacji świadczeń wzajemnych.

 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubów jest Medicover Fitness Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa nr KRS:0000221325. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Holmes Place powołało Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane:
 • w związku z udzieloną przez Członka Klubu zgodą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w celu który każdorazowo zostanie wskazany w treści udzielanej zgody. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody przez Członka Klubu. Zgoda może być wycofana w każdym czasie jednakże jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 • w związku z wykonywaniem zawartej z Członkiem Klubu umowy lub na żądanie Członka Klubu, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu umożliwienia Holmes Place wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy lub realizacji żądań Członka Klubu przed jej zawarciem. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane,
 • w związku z obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora tych obowiązków, w szczególności takich jak obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotowych celów,
 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu realizacji tych interesów w tym:
 1. umożliwienia Administratorowi dokonywania identyfikacji Członków Klubu – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 2. umożliwienia Administratorowi prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 3. umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
 4. w celu umożliwienia Administratorowi zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności Członków Klubu oraz ich mienia np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Członka Klubu.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Członek Klubu posiada prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia danych osobowych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,
 • cofnięcia zgody – cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach w niej wskazanych, może nastąpić w każdym czasie, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych osobowych – uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących uprawnionego, które dostarczył Administratorowi,
 • wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu ułatwienia Członkom Klubu realizacji ww. praw został stworzony specjalny adres mailowy pod którym możliwa jest komunikacja w przedmiotowych sprawach: rodo@holmesplace.pl.

 1. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 2. Odbiorcami danych osobowych Członków Klubu mogą być:
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z Administratorem, w tym w szczególności: biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, mailingu, doradcze.
 • podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności w zakresie: obsługi prawnej i windykacji, ubezpieczeń, świadczenia usług pocztowych.
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy) np. Urząd Skarbowy oraz sądy i organy ścigania.
 1. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu innym podmiotom niż wskazanym w ust. 7 powyżej, chyba że dzieje się to za podstawie wyraźnej zgody Członka Klubu. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/Six Safer Payment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie.
 2. Holmes Place korzysta wyłącznie z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania). Powyższe nie będzie jednakże wpływało na sytuację Członków Klubu.
 4. Holmes Place nie będzie przekazywał danych osobowych Członków Klubu do państw trzecich (poza obszar EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Holmes Place.
 6. W przypadku uznania przez Członka Klubu, że przetwarzanie danych osobowych przez Holmes Place narusza

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych posiada on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VIII. OGÓLNE WARUNKI:

 1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. Wyjątek stanowią również lekcje pływania z instruktorem Holmes Place (dzieci powyżej 4 roku życia). W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
 3. Holmes Place udostępnia możliwość korzystania z basenu dzieciom Członkom Klubu i gości hotelowych w wieku od 4-16 roku życia. Dni oraz godziny, w których dzieci mogą skorzystać z basenu, dostępne są na stronie internetowej holmesplace.pl .
 4. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia, dodatkowych zajęć fitness, usług dodatkowych (np. zamrożenie, cesja umowy czy też duplikat karty) lub za świadczone usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place. Cennik dostępny jest w recepcji Klubu.
 7. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn wraz z podaniem takiej przyczyny.
 8. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń w korzystaniu z Klubu w przypadku odgórnych nakazów i wytycznych, wydanych przez odpowiednie służby państwowe, samorządowe, sanitarne, itp..
 9. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 10. Członek Klubu ma obowiązek poinformowania personelu Klubu o sytuacji zagrożenia dla siebie bądź innych Członków Klubu, kradzieży, zniszczenia wyposażenia klubu itp. Personel Klubu sporządzi protokół takiego zdarzenia.
 11. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
 12. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną, ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Holmes Place znajdować się mogą tylko uprawnione osoby, w określonych godzinach i spełniające określone wymagania, wynikające z niniejszego OWU i zawartej Umowy. Nie jest dozwolone, by osoby postronne mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu (recepcja i pomieszczenia do ćwiczeń). Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb do tego uprawnionych. Za powyższe naruszenia każdorazowo może być nałożona również kara pieniężna w wysokości 500 złotych, za szkody wyrządzone Holmes Place., a w tym za korzystanie z Klubu bez uiszczenia Opłaty członkowskiej, zakłócanie pracy Klubu lub brak możliwości niezakłóconego funkcjonowania Klubu.
 13. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważne członkostwo lub być Gościem Członka Klubu lub gościem hotelwoym. W przeciwnym razie taka osoba na polecenie personelu Holmes Place jest zmuszona opuścić Klub, jako miejsce prywatne, w trybie natychmiastowym. Każda karta członkowska określa precyzyjnie personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu, na określonych w Umowie i OWU zasadach. Nie mogą przebywać w Klubie osoby trzecie poza  wyznaczonymi warunkami.
 14. Każda osoba, która przebywa w Klubie dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu Klubu, a która nie jest zainteresowana ofertą usług Klubu, nie wykupiła członkostwa, ani nie jest Gościem Członka Klubu lub gościem hotelowym, jest zobowiązana do opuszczenia Klubu. Za nieuprawnione wejście na teren prywatny, jakim jest Klub Holmes Place, Holmes Place lub jego personel jest uprawniony do nałożenia kary w wysokości 100 złotych tytułem zadośćuczynienia za zakłócanie poprawnej pracy Klubu i brakiem możliwości wykonywania pracy Klubu.
 15. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulegać zmianie, stosownie do decyzji podmiotów nimi zarządzających. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 16. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu do korespondencji (listownego lub e-mail) lub numeru telefonu. W przeciwnym wypadku uznaje się, iż ostatnio podany adres i telefon jest aktualny, a wszelkie powiadomienia, dokonane przy ich użyciu są uznane za skutecznie doręczone.
 17. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 18. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć, ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.
 19. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. Wszelkie miejsca objęte monitoringiem zostały odpowiednio oznaczone. Monitoringiem nie są objęte w szczególności szatnie, toalety, prysznice, sauny. Nagranie przechowywane jest przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu ochrony osób i mienia, znajdujących na terenie Klubu. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
 20. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania metodą audiowizualną, za pomocą nagrywania dźwięku i obrazu, pobytu na terenie Klubu bez zgody Holmes Place albo organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Holmes Place zajęć, wizerunku trenera, czy innych uczestników zajęć wymaga bezwzględnej zgody pisemnej Holmes Place i osób, biorących udział w utrwalaniu. W przypadku nieuprawnionego utrwalania Holmes Place podejmie wszelkie środki prawne w celu ochrony praw jego i personelu.
 21. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:
 • w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place;
 • w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;
 • w przypadku zmiany przepisów prawnych, mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place ;
 • w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu;
 • w przypadkach, o których mowa w pkt II ust. 6 OWU.
 1. Członek Klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place, o ile warunki członkostwa w Klubie nie zostają pogorszone. W powyższym przypadku Członek Klubu ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków wynikających z OWU i Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia woli Członka Klubu z podaniem ww. przyczyny. W przypadku rozwiązania Umowy z ww. przyczyny opłata z tytułu świadczonych przez Holmes Place na rzecz Członka Klubu usług zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni trwania członkostwa.
 2. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU wraz z teksem jednolitym listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie ich treści Członkowi Klubu w Klubie na miesiąc przed ich wejściem w życie. 
 3. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający wejścia w życie zmienionych OWU poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia woli z podaniem ww. przyczyny. W przypadku rozwiazania Umowy z ww. przyczyny opłata z tytułu świadczonych przez Holmes Place na rzecz Członka Klubu usług zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni trwania członkostwa.
 4. Członek Klubu ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z OWU i Umową świadczenia usług przez Holmes Place, listownie na adres Holmes Place lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej premium@holmesplace.pl. W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres email, oraz numer karty, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni, a odpowiedź udzielana jest za zgodą Członka Klubu na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej odpowiedź jest udzielana listownie, w tym poprzez doręczenie odpowiedzi Członkowi Klubu w Klubie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place  nie wpływają na ważność niniejszych OWU.

 

                                                       Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 05.06.2020r.