PL   I   EN

Medicover Fitness sp. z o.o.
Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Warszawa, dn. 06.10.2021

Szanowna/y Pani/e,

Zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Członkowskich (dalej OWU), informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpi waloryzacja ceny członkostwa w klubie Holmes Place prowadzonym przez Medicover Fitness sp. z o.o. (ex. Holmes Place Poland sp. z o.o.). Waloryzacja nastąpi na podstawie pkt. II.6. OWU, zgodnie z którym:

„6.Holmes Place ma prawo raz w roku do zmiany wysokości opłaty członkowskiej w następujących przypadkach:
1) podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych, w tym sanitarnych,
3) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez
Główny Urząd Statystyczny dla inflacji średniorocznej,
o ile w ww. przypadkach wykonanie Umowy będzie powodowało po stronie Holmes Place zwiększenie kosztów wykonania Umowy na rzecz Członka Klubu, z uwzględnieniem pkt. 7 i pkt. 10 poniżej.”

Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS oraz w związku z wprowadzeniem nowych obowiązków sanitarnych, związanych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii. Wskaźnik został opublikowany w dniu 1.10.2021 roku i wyniósł 5,8 %. W związku z powyższym kwota opłaty członkowskiej wzrośnie o 10 zł miesięcznie. Opłaty zostaną automatycznie podwyższone z dn. 01.01.2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Managerem Klubu – Panią Agnieszką Grzybowską pod numerem telefonu: +48734407852 lub pod adresem email: waloryzacja@holmesplace.pl

Z poważaniem,

Aneta Andrzejewska
CFO Medicover Fitness sp. z o .o.

Anna Bogucka
COO Medicover Fitness sp. z o .o.

Medicover Fitness sp. z o.o.
Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Warszawa, dn. 06.10.2021

Dear Sir/ Madam,

In accordance with the conditions set out in the General Terms and Conditions for the Provision of Member Services, we would like to inform you that on January 1, 2022, the price of membership in the Holmes Place club run by Medicover Fitness Sp. z o.o. (ex. Holmes Place Poland Sp. z o.o.) will be valorised.

Pursuant to point II.6. “6.Holmes Place has the right to review and revise the membership fee once a year should the following occur:
1) increasing the rate of value added tax (VAT),
2) introduction of other new taxes or legal obligations, including updated sanitary obligations and / or
3) an increase in the prices of consumer goods and services, in accordance with the index announced by the Central Statistical Office for average annual inflation Should any of the points 1-3 stated above occur, the performance of the Agreement will result in an increase in the costs of performing the Agreement for the Benefit of the Club Member, taking into account point 7 and point 10 below.

Valorisation will take place on the basis of the index of increase in prices of goods and services published by the Central Statistical Office % and the introduction of new sanitary obligations. The indicator was published on 1.10.2021 and amounted to 5,8%, therefore, the amount of the membership fee will increase by PLN 10 per month. Fees will be automatically increased from 01.01.2022.

If you have any questions, please contact Club Manager Agnieszka Grzybowska  +48734407852  or email: waloryzacja@holmesplace.pl

Z poważaniem,

Aneta Andrzejewska
CFO Medicover Fitness sp. z o .o.

Anna Bogucka
COO Medicover Fitness sp. z o .o.