Medicover Fitness sp. z o.o.
Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Warszawa, dn. 27.02.2023

Szanowna/y Pani/e,

Zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Członkowskich, informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku nastąpi waloryzacja cen usługi członkostwa w klubie Holmes Place prowadzoną przez Medicover Fitness Sp. z o.o.  (ex. Holmes Place Poland Sp. z o.o.) na podstawie pkt. II.6.

  1. Holmes Place ma prawo raz w roku do zmiany wysokości opłaty członkowskiej w następujących przypadkach:
    1. podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
    2. wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych, w tym sanitarnych,
    3. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny dla inflacji średniorocznej,

o ile w ww. przypadkach  wykonanie Umowy będzie powodowało po stronie Holmes Place zwiększenie kosztów wykonania Umowy na rzecz Członka Klubu, z uwzględnieniem pkt. 7 i pkt. 10 poniżej.

Waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  publikowany przez GUS  oraz wprowadzenia innych nowych podatków lub obowiązków prawnych. Wskaźnik został opublikowany w dniu 31.01.2023 roku i wyniósł 17,2%.

W związku z powyższym średnia kwota miesięcznej opłaty członkowskiej wzrośnie o kwotę 20 zł.

Opłaty zostaną automatycznie podwyższone z dn. 01.04.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem email:  waloryzacja@holmesplace.pl