REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNA PROMOCJA”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „WIOSENNA PROMOCJA”, zwanej dalej „Promocją
 2. Organizatorem Promocji jest Medicover FitnessSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 63, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 015847779, NIP: 526-28-23-001, adres e-mail: premium@holmesplace.pl, zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Promocja organizowana jest poprzez sprzedaż online oraz sprzedaż bezpośrednią usług w klubiena zakup członkostwaw klubach Holmes Place Hilton oraz Holmes Place OVO Wrocław.
 4. Promocja trwa od dnia24.04.2023 do 30.04.2023 z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania członkostw objętych promocją, okres ten zwany jest dalej „okresem (czasem) trwania Promocji

 

 • 2 Uczestnictwo w Promocji
 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. W okresie trwania promocjizapiszę się do klubu na umowę Flexi lub umowę Annual.
 4. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin
 5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

 

 • 3 Zasady udziału w Promocji
 1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący:
 2. Klient w okresie trwania promocjiotrzymuje zniżkę -40% na dwa pierwsze miesiące, które nie wliczają się w minimalny okres trwania członkostwa.
 3. Promocje się nie łączą.
 4. Zniżki nie można rozbić na inne okresy rozliczeniowe, nie można jej przekazać osobie trzeciej lub wymienić na inny produkt.
 5. W przypadku zawieszenia członkostwa w okresie naliczonej zniżki, klientowi przepada udzielona zniżka na członkostwo za zawieszony okres.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie czy reklamacje dotyczące funkcjonowania promocji należy kierować na adres e-mail: premium@holmesplace.plpl. Holmes Place odniesie się na otrzymaną korespondencję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni

Premium Hotel
Hilton

ul. Grzybowska 63, Warszawa

Holmes Place Premium
OVO

ul. Podwale 83, Wrocław