REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM I WYGRAJ”

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „Poleć nas swoim znajomym i wygraj”, zwanej dalej „Promocją
 2. Organizatorem Promocji jest Medicover Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526 28 23 001, Regon: 015847779 (Dalej: Organizator)., zwana dalej: „Organizatorem” lub „Holmes Place”.
 3. Promocja odbywa się na terytorium Polski w klubach Holmes Place w hotelu Hilton oraz Holmes Place OVO Wrocław.
 4. Promocja trwa do 15 stycznia 2023 do 28.02.2023.; okres ten zwany jest dalej „okresem (czasem) trwania Promocji
 5. Niniejszy regulamin określa, kto jest organizatorem Konkursu, kto może brać udział w Konkursie, zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady wyłonienia zwycięzcy Konkursu, opis nagrody, postępowanie reklamacyjne, zapisy o chronię danych osobowych i inne postanowienia („Regulamin”).
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w Klubie.

2 Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Jest Członkiem w klubach Holmes Place w hotelu Hilton oraz Holmes Place OVO Wrocław, a jego umowa jest aktywna na okres trwania promocji, zwaną dalej : „Członkiem”.
 4. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin
 5. Wyrazi zgodę na opublikowanie zdjęcia oraz krótkiego reportażu na stronie holmesplace.com/pl oraz w Mediach społecznościowych Holmes Place Poland.
 6. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

3 Zasady udziału w Promocji

 1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący:
 2. Członek Klubu w okresie trwania promocji wypełnia kartę refferalową dostępną w recepcji klubu lub formularz elektroniczny, gdzie wypisze kontakty do osób, którym chciałby polecić klub Holmes Place w hotelu Hilton lub Holmes Place OVO Wrocław celem zapisania się do klubu. Należy podać: imię, nazwisko, telefon osoby polecanej oraz e-mail.
 3. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli zostanie poprawnie wypełnione w czasie trwania promocji. Karta refferalowa dostępna na recepcji musi zawierać datę wypełnienia i podpis Klubowicza.
 4. Członek Klubu otrzymuje jedną szansę za każdą poleconą osobę, jeżeli ta osoba dołączy do klubu Holmes Place w hotelu Hilton oraz Holmes Place OVO Wrocław w okresie trwania promocji. Im więcej osób dołączy do Klubu z polecenia danego Klubowicza tym więcej szans w losowaniu otrzymuje Klubowicz.
 5. Podczas zapisu osoba polecona przez Członka Klubu musi potwierdzić z polecenia którego Członka Klubu przystępuje do Klubu.
 6. Nagrodę zdobędzie jedna osoba, z polecenia której dołączy najwięcej osób w trakcie trwania promocji.
 7. W każdej chwili, w trakcie trwania promocji, Członek Klubu może sprawdzić w klubie ile osób dołączyło do Klubu z jego polecenia.
 8. Holmes Place powołuje jury, które będzie przeprowadzało Konkurs oraz rozpatrywało reklamacje i inne sprawy związane z Konkursem („Jury”).
 9. W skład Jury wchodzą: Regional Marketing Manager, COO, Club Manager Holmes Place Hilton..
 10. Holmes Place przyrzeka jedną nagrodę: 4-dniowy wyjazd dla dwóch osób do 4* hotelu wraz z 3-dniowym ski passem w dolinie Zillertal.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez informację wysłaną drogą mailową na adres e-mail podany przez Członka klubu i zarejestrowany w systemie. Zwycięzca zostanie poinformowany najpóźniej do dnia 10.03.2023.
 12. W przypadku braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą nagroda przechodzi na kolejnego Użytkownika, który spełnił kryteria do otrzymania nagrody.
 13. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. Powyższe nie dotyczy przyczyn losowych niezależnych od Zwycięzcy. Zwycięzca Konkursu, który nie zgłosił się po odbiór Nagrody w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienie mailem roku traci do niej prawo i traci możliwość dochodzenia jej przyznania przez Holmes Place. W takim przypadku prawo do odbioru nagrody będzie miała osoba wyłoniona w kolejnym losowaniu.
 14. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani inne towary ani usługi.

 

4 Inne postanowienia

 1. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnicy Promocji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Promocji oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
 3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 4. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utrata prawa do nagrody.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie jednorazowego zaproszenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.
 8. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i promocyjne Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
 10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji ze względy na wydarzenia losowe, w tym siły wyższej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie na stronie o konkursie na www.holmesplace.pl i na profilu Facebook Organizatora i obowiązuje od dnia zamieszczenia.