Regulamin zawodów Holmes Place Indoor Triathlon

Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Organizatorem Indoor Triathlon Warszawa jest Medicover Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526 28 23 001, Regon: 015847779 (Dalej: Organizator).
 3. Zawody odbędą się w następujących terminach: 26.10.2022, 23.11.2022, 14.12.2022, 11.01.2023, 8.02.2023, 15.02.2023 oraz finał 19.04.2023w Holmes Place Hilton przy ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie.
 4. Dystans:

Odcinek pływacki: 500 metrów

Odcinek kolarski:, 20 km

Odcinek biegowy: 5 km

 

 1. Przebieg rywalizacji:

Część pływacka:

Pływanie odbędzie się na 25-metrowym basenie. Start odbywa się z wody. Zawodnik ma do pokonania 500 metrów . Na jednym torze startuje po dwóch zawodników. Łącznie odbędzie się 12 startów po 6 osób każdy. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie 30 minut przed startem. Pływanie w piankach jest zabronione. Dopuszcza się start w stroju triathlonowym. Po wyjściu z wody zawodnik biegnie na strefę z rowerami, gdzie znajduje się strefa zmian oraz następna część rywalizacji.

 

Część kolarska:

Wyścig odbywa się na rowerach stacjonarnych IC7. Dystans do pokonania na rowerze wynosi 20km.

 

Część biegowa:

Bieg na dystansie 5 km zostanie rozegrany na bieżniach mechanicznych przygotowanych przez Organizatora. Miejscem wyścigu będzie strefa bieżni, która znajduje się bezpośrednio obok strefy rowerowej.

 

 1. Harmonogram startów:

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 2. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja generalna i z podziałem na kategorie: kobiety i mężczyźni:
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Indoor Triathlon Warszawa otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 4. Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie internetowej www.holmesplace.plterminie do 5 dni po zakończeniu zawodów. Wyniki zostaną opublikowane wraz z danymi osobowymi uczestników w zakresie Imię, pierwsza litera nazwiska data i godzina startu.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Holmes Place Indoor Triathlon może wziąć udział osoba, która w dniu zawodów ukończyła 16 lat, przy czym udział osoby niepełnoletniej może nastąpić jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wysłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 3. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
 4. Sędziowie mają prawo zdyskwalifikować zawodnika, który nie będzie stosował się do zasad zawartych w Regulaminie.
 5. Jeżeli zawodnik zdecyduje się o wycofaniu z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów.
 6. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 2. Zgłoszenia do Holmes Place Indoor Triathlon są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy w systemie eFitness.
 3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do wyczerpania limitów miejsc startowych
 4. Limit uczestników w Holmes Place Indoor Triathlon wynosi 72 osoby osób Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, poprzez podanie danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym oraz dokonanie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem w wysokości 130 PLN dla osób, które nie są Klubowiczami Holmes Place i w wysokości 80 PLN dla osób, które są Klubowiczami Holmes Place.
 6. Opłata startowa za udział w Holmes Place Indoor Triathlon wynosi:

80 PLN dla Klubowiczów Holmes Place

130 PLN dla osób, które nie są Klubowiczami Holmes Place

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Holmes Place Indoor Triathlon jest Medicover Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526 28 23 001, Regon: 015847779(Dalej: „My” lub „Organizator”).
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • Listownie na adres: Medicover Fitness sp. z o.o. ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa
 • Przez adres e-mail: rodo@holmesplace.pl
 1. Dane osobowe uczestników Holmes Place Indoor Triathlon przetwarzane będą w związku z:
 • wykonaniem zawartej umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody; publikację wizerunku w relacjach z imprezy; umieszczenia wyników zawodów na stronie organizatora,
 • obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa, w celu wypełniania przez Organizatora tych obowiązków, w szczególności takich jak obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania.
 • prawnie uzasadnionymi interesami Organizatora, w celu realizacji tych interesów w tym:
  • umożliwienia Organizatorowi dokonywania identyfikacji Członków Klubu,
  • umożliwienia Organizatorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami,
  • w celu umożliwienia Organizatorowi zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności Członków Klubu oraz ich mienia np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

3.Twojedanebędziemyprzetwarzać,codozasady:

 • przezokres trwania zawodów Holmes Place Indoor Triathlon, a także 12 miesięcy po ich zakończeniu.
  • doczasuprzedawnieniaroszczeńzumowy
  •             wprzypadkuprzetwarzaniadanychnapodstawienaszychprawnieuzasadnionychinteresów–doczasuwniesienia skutecznegosprzeciwu naprzetwarzaniedanychosobowych4. Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności: w zakresie IT, hostingu czy rachunkowości. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Holmes Place Indoor Triathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji w wodzie.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niedotyczących uczestnika opłata startowa podlega zwrotowi albo zostaje zaliczona na poczet kolejnej imprezy.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.