ODRKYJ SIEBIE NA NOWO Z HOLMES PLACE

zwany dalej

„Regulaminem”

 

 • 1 .Organizator
 1. Konkurs “ODRKYJ SIEBIE NA NOWO” jest organizowany przez Medicover Fitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844 Warszawa) przy ulicy Grzybowskiej 63 , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 221325, posiadająca NIP nr 526-282-30-01, REGON nr 015847779, zwana dalej „Holmes Place“.
 • 2. Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs trwać będzie od 21.03.2022 do 21.04.2022r.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.
 • 3.Warunki Uczestnictwa
 1. Holmes Place jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Holmes Place, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Konkurs “Odkryj swój żywioł” jest skierowany do Użytkowników. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która odbierze kartę uczestnika z recepcji klubu w trakcie trwania promocji, czyli 03.2022 do 21.04.2022r.oraz wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych.
 3. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Każdy Użytkownik może odebrać jedną kartę.
 5. Szczegóły:

Krok 1:

Użytkownik odbiera kartę w recepcji klubu.

Krok 2:

Użytkownik bierze udział w 2 treningach z każdego sfery. Trening musi zostać potwierdzony pieczątką w recepcji klubu lub podpisem trenera. Użytkownik robi łącznie przynajmniej 8 treningów w ciągu miesiąca

Krok 3:

Użytkownik wysyła na adres premium@holmesplace.pl odpowiedź na pytanie: Co odkryłaś w sobie na nowo na wiosnę? (maksymalnie 300 znaków).

Krok 4:

Użytkownik oddaje swoją kartę w recepcji lub wysyła jej wyraźne zdjęcie na premium@holmesplace.pl najpóźniej do 22 kwietnia 2022

 

Krok 5:

Nagrodę zdobędzie Użytkownik, który weźmie udział w 8 treningach (po 2 z każdej sfery) od 21 marca do 21 kwietnia 2022 i w najbardziej kreatywny sposób odpowie na pytanie Co odkryłaś w sobie na nowo na wiosnę ? (maksymalnie 300 znaków).

 1. Holmes Place przyrzeka jeden pakiet nagród na klub dla jednego zwycięzcy. Holmes Place zastrzega możliwość zmiany nagród.
 2. W skład jury wchodzą: Regional Marketing Manager, Club Manager z każdego klubu.
 3. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone do 23.04.2022 o ile zwycięzca wyrazi na to zgodę na piśmie. W przeciwnym wypadku ogłoszenie będzie zawierało jedynie informację o wyborze zwycięzcy Konkursu.
 4. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie telefonicznie lub/ oraz mailowo.
 5. Nagroda jest możliwa do wykorzystania przez zwycięzcę w Klubach Holmes Place. Nagrodami w Konkursie są:

– 3 miesięce członkostwa w klubie

– zabieg fizjoterapeutyczny

– voucher do SPA na dowolny zabieg (wskazane SPA przez Holmes Place)

 1. Nagroda nie może być sprzedana osobom trzecim. Wymiana nagrody na pieniądze lub inne produkty lub usługi dostępne w Holmes Place nie jest możliwa.
 2. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. Powyższe nie dotyczy przyczyn losowych niezależnych od zwycięzcy. Zwycięzca Konkursu, który nie odebrał nagrody w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy traci do niej prawo i traci możliwość dochodzenia jej przyznania przez Holmes Place. W takim przypadku nikt nie otrzyma nagrody.
 3. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nagrody innej osobie, niż zwycięzca, w razie jej przekazania, zgodnie z danymi uzyskanymi od zwycięzcy oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami Konkursu.
 4. Zwycięzca, który wygrał nagrodę jest zobowiązany do:

1) wyrażenia pisemnej nieodwołalnej zgody na upublicznianie przez Holmes Place wywiadów ze zwycięzcą oraz na prawo do ujawniania zdjęć z osobą zwycięzcy na stronie www Holmes Place i portalach społecznościowych.

 • 4.DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubów jest Medicover Fitness Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa nr KRS:0000221325. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Holmes Place powołało Inspektora Ochrony Danychz którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, pod adresem mailowym iodo@holmesplace.pl.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane:
 • w związku z udzieloną przez Członka Klubu zgodą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w celu który każdorazowo zostanie wskazany w treści udzielanej zgody. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody przez Członka Klubu. Zgoda może być wycofana w każdym czasie jednakże jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 • w związku z wykonywaniem zawartej z Członkiem Klubu umowy lub na żądanie Członka Klubu, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu umożliwienia Holmes Place wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy lub realizacji żądań Członka Klubu przed jej zawarciem.Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane,
 • w związku z obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora tych obowiązków, w szczególności takich jak obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotowych celów,
 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu realizacji tych interesów w tym:
 1. umożliwienia Administratorowi dokonywania identyfikacji Członków Klubu – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 2. umożliwienia Administratorowi prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 3. umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
 4. w celu umożliwienia Administratorowi zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności Członków Klubu oraz ich mienia np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe dotyczące postępów treningowych Członka Klubu przetwarzane w ramach dostępu do postępów treningowych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Członka Klubu.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Członek Klubu posiada prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia danych osobowych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,
 • cofnięcia zgody – cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach w niej wskazanych, może nastąpić w każdym czasie, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych osobowych – uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących uprawnionego, które dostarczył Administratorowi,
 • wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych- odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu ułatwienia Członkom Klubu realizacji ww. praw został stworzony specjalny adres mailowy pod którym możliwa jest komunikacja w przedmiotowych sprawach: rodo@holmesplace.pl.

 1. Holmes Place chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu traktowany jest jako wydzielona baza danych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 2. Odbiorcami danych osobowych Członków Klubu mogą być:
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z Administratorem, w tym w szczególności: biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, mailingu, doradcze.
 • podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności w zakresie: obsługi prawnej i windykacji, ubezpieczeń, świadczenia usług pocztowych.
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy) np. Urząd Skarbowy oraz sądy i organy ścigania.
 1. Holmes Place nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu innym podmiotom niż wskazanym w ust. 7 powyżej, chyba że dzieje się to za podstawie wyraźnej zgodyCzłonka Klubu. Holmes Place za zgodą Członka Klubu może przekazać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji wybranej formy płatności przez Członka Klubu firmie Elavon/SixSaferPayment/Przelewy 24 z siedzibą w Warszawie.
 2. Holmes Place korzysta wyłącznie z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje umowa powierzenia oraz umowa o zachowaniu poufności.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania). Powyższe nie będzie jednakże wpływało na sytuację Członków Klubu.
 4. Holmes Place nie będzie przekazywał danych osobowych Członków Klubu do państw trzecich (poza obszar EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług członkowskich przez Holmes Place.
 6. W przypadku uznania przez Członka Klubu, że przetwarzanie danych osobowych przez Holmes Place narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych posiada on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.