REGULAMIN PROMOCJI „CZŁONKOSTWO 2 W CENIE 1”

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „CZŁONKOSTWO 2 W CENIE 1”, zwanej dalej „Promocją
 2. Organizatorem Promocji jest Medicover Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 63, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526-28-23-001, adres e-mail: premium@holmesplace.pl, zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Promocja organizowana jest poprzez sprzedaż online oraz sprzedaż bezpośrednią usług w klubie na zakup członkostwa w klubach Holmes Place Hilton, Holmes Place Skorosze , Holmes Place OVO Wrocław.
 4. Promocja trwa od dnia01.09.2021 do 21.09.2021 z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania członkostw objętych promocją, okres ten zwany jest dalej „okresem (czasem) trwania Promocji
 5. Klient, który może skorzystać z promocji zwany jest dalej „Klient”

 

2 Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. W okresie trwania promocji zapiszę się do klubu na umowę ANNUAL na 12 miesięcy.
 4. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin
 5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

 

3 Zasady udziału w Promocji

 1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący:
 2. Klient w okresie trwania promocji zapisze się do klubu z osobą towarzyszącą na umowę Annual – 12 miesięcy.
 3. Klient, który zapisze się z osobą towarzyszącą otrzymuje zniżkę 50 % na obydwa członkostwa przez okres 3 miesięcy z datą rozpoczęcia nie później niż od 01.10.2021r. Po okresie promocji kwoty za członkostwa są kwotą z umowy.
 4. Promocje się nie łączą.
 5. Zniżki nie można rozbić na inne okresy rozliczeniowe, nie można jej przekazać osobie trzeciej lub wymienić na inny produkt.
 6. W przypadku zawieszenia członkostwa w okresie naliczonej zniżki, klientowi przepada udzielona zniżka na członkostwo za zawieszony okres.
 7. Wszelkie uwagi, sugestie czy reklamacje dotyczące funkcjonowania promocji należy kierować na adres e-mail: premium@holmesplace.pl. Holmes Place odniesie się na otrzymaną korespondencję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni