REGULAMIN PROMOCJI „BACK TO THOSE JEANS”

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „Back to Those Jeans”, zwanej dalej „Promocją”
 2. Organizatorem Promocji jest Well Fitness Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza74, NIP: 6912483942, zwana dalej: „Organizatorem” lub „Holmes Place”
 3. Promocja odbywa się na terytorium Polski w klubach Holmes Place w Warszawie i we Wrocławiu.
 4. Promocja trwa od dnia 12.09.2023 do 31.10.2023.; okres ten zwany jest dalej „okresem (czasem) trwania Promocji”
 5. Niniejszy regulamin określa, kto jest organizatorem Promocji, kto może brać udział w Promocji, zasady Promocji, postępowanie reklamacyjne, zapisy o chronię danych osobowych i inne postanowienia („Regulamin”).
 6. Regulamin Promocji jest dostępny w Klubie.

Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Dołączy do klubu w okresie trwania promocji w ramach członkostwa Flexi, 12 months, Upfront, Standard
 4. Uczestnik Promocji nie był Członkiem Klubu Holmes Place w okresie ostatnich 3 miesięcy.
 5. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin
 6. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

Zasady udziału w Promocji

 1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący:
 2. Uczestnik zapisze się do Klubu Holmes Place w okresie trwania promocji
 3. Członek Klubu odbędzie konsultacje z trenerem w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy oraz odbędzie badanie sprzętem Tanita.
 4. Członek Klubu odbędzie minimum 2 treningi w tygodniu kalendarzowym w ciągu 8 tygodni ewidencjonowane w systemie za pomocą karty członkowskiej.
 5. Członek Klubu odbędzie konsultację z trenerem oraz badanie sprzętem Tanita po 4 tygodniach od rozpoczęcia umowy
 6. Członek Klubu, który zrealizował wszystkie powyższe punkty może skorzystać z możliwości rezygnacji z członkostwa Klubu po 8 tygodniach jego trwania i ubiegać się o zwrot dokonanych opłat za członkostwo w Klubie. Członek Klubu , który decyduje się na zwrot należności nie może się ponownie zapisać do Klubu w przeciągu 6 miesięcy. Zwrot opłaty dokonywany jest w przeciągu 30 dni od zgłoszenia i zaakceptowania przez pracowników Holmes Place o prawidłowości spełnienia warunków promocji.
 7. Członek Klubu, który zrealizował wszystkie powyższe punkty i nie skorzysta z punktu 3.e. może wziąć udział w konkursie i wygrać JEANSY marki Guess. Udział w konkursie odbywa się w następujący sposób:– wyslać zdjęcie z treningu oraz odpowiedzieć na pytanie: „Co Cię motywuje do treningu?” i przesłać na adres premium@holmesplace.pl

Inne postanowienia

  1. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
  2. Uczestnicy Promocji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Promocji oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
  3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
  4. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utrata prawa do nagrody.
  6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie jednorazowego zaproszenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.
  8. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  9. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i promocyjne Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
  10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji ze względy na wydarzenia losowe, w tym siły wyższej.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie na stronie o konkursie na www.holmesplace.pl i na profilu Facebook Organizatora i obowiązuje od dnia zamieszczenia.