REGULAMIN PROMOCJI „Lepiej w Holmes Place”

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Promocja „Lepiej w Holmes Place” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96 (zwanym dalej „Ubezpieczycielem”).
 2. Promocja dotyczy oferty wybranych programów opieki w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego ‘Opieka dla Ciebie i Rodziny’ (zwanego dalej „Ubezpieczeniem”) oferowanego przez Ubezpieczyciela.

 

 • 2. Czas trwania Promocji
 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 września 2021 i trwa do dnia 31 grudnia 2021 włącznie.
 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji, a także jej skrócenia bez podania przyczyny.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie aktywnego członkostwa Holmes Place w czasie trwania promocji, przy czym data startu umowy nie może nastąpić później niż do 31 grudnia 2021 włącznie.
 2. Promocja dotyczy nowych klientów Medicover, tzn. takich, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy do dnia zawarcia umowy w ramach niniejszej Promocji:
 3. nie mieli podpisanej innej umowy indywidualnej z Medicover Sp. z o.o. lub Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce,
 4. nie byli objęci opieką w ramach umowy indywidualnej przez Medicover Sp. z o.o. lub Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce,
 5. Zgłoszenie do skorzystania z promocji odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego w linku otrzymanego od Medicover Fitness Sp.z o.o..
 6. Kontakt ze zgłoszenia odbywa się za pośrednictwem Ubezpieczyciela.

 

 • 4. Przedmiot Promocji
 1. Przedmiotem Promocji jest zniżka na zakup produktu Elite+ w wysokości 10% lub Complex+ w wysokości 5% z oferty Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego ‘Opieka dla Ciebie i Rodziny.
 2. Zniżka promocyjna odnosi się jedynie do finalnej ceny produktu i nie uwzględnia innych poniesionych kosztów zakupu produktu.
 3. Przedmiot Promocji łączy się z rabatem rodzinnym oraz rabatem za płatność roczną.
 4. Przedmiot Promocji nie łączy się z innymi rabatami niż wskazanymi w § 4. pkt. 4. i innymi akcjami promocyjnymi.
 5. W ramach jednej umowy opieką mogą być objęte 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 18 lat.

 

 • 5. Postępowanie w sprawach skarg i zażaleń
 1. Od decyzji Ubezpieczyciela w sprawach związanych z realizacją Promocji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Ubezpieczyciela.
 2. Odwołania mogą być składane w formie pisemnej – osobiście u Ubezpieczyciela, , albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Medicover  Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 3. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Ubezpieczyciela podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna. O swojej decyzji Ubezpieczyciel powiadamia Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego na piśmie, listem poleconym, chyba że Ubezpieczyciel i/lub Ubezpieczający wyraził zgodę na poinformowanie go drogą elektroniczną.
 4. Ponadto Ubezpieczający lub Ubezpieczony, w innych sprawach niż opisane w ust. 1, mogą zgłaszać skargi i zażalenia do Zarządu Ubezpieczyciela.
 5. Skargi i zażalenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 6. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwołania bądź skargi lub zażalenia decyduje treść otrzymanego pisma.
 7. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej reklamację.

 

 • 5. Postanowienia Końcowe
 1. Przedmiot Promocji nie łączy się z innymi rabatami i innymi akcjami promocyjnymi.

Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.