INFORMACJA

w sprawie zmiany wysokości opłaty członkowskiej

Szanowna/y Pani/e,

W związku ze znacznym wzrostem kosztów prowadzonej przez nas działalności, informujemy o konieczności podwyższenia stawki opłaty członkowskiej, określonej w zawartej z Panem/Panią Umowie o świadczenie usług członkowskich (dalej: „Umowa”).

Z dniem 1 czerwca 2022 roku opłata członkowska będzie podniesiona o 20 % względem obecnej stawki miesięcznej.

W przypadku zgody na podwyższenie opłaty członkowskiej, prosimy o akceptację pisma znajdującego się poniżej wraz z wypełnieniem Pani/Pana danych w formularzu w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

W przypadku braku zgody na nowe warunki cenowe we wskazanym powyżej terminie do dnia 31 maja 2022 roku, prosimy o potraktowanie niniejszego pisma jako wypowiedzenie Umowy. Zgodnie z pkt I.5 Ogólnych Warunków Usług Członkowskich, umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc 3 (trzy) pełne miesiące kalendarzowe, tj. z dniem 31 lipca 2022 roku.

Powodem zmiany wysokości opłaty członkowskiej jest znaczący wzrost kosztów prowadzonej przez nas działalności. Szczególnie dotkliwy jest dla nas wzrost kosztów energii elektrycznej, tylko w tym roku energia elektryczna wzrosła o kilkadziesiąt procent. Konieczność zmiany wysokości opłaty członkowskiej związana jest również ze wzrostem stawek za usługi współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych.

Podniesienie wysokości opłaty członkowskiej ma na celu zachowanie dotychczasowego standardu oraz oferty serwisowej. Liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że będą Państwo w dalszym ciągu korzystali z zadowoleniem z naszych usług.

W ramach podziękowania za zgodę na powyższe warunki, udostępnimy Państwu bezpłatną subskrypcję magazynów Men’s Health oraz Women’s Health na okres 3 miesięcy. Dostępy do subskrypcji będą wysyłane bezpośrednio do Państwa w kolejnych 3 miesiącach.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem email: Diana.zdankowska@holmesplace.pl

 
Z poważaniem,
Anna Bogucka 
COO 
Medicover Fitness